د بوکو حرام ماشوم ځانمرګي

د بوکو حرام ماشوم ځانمرګي

نايجريا کې اورپکې ډلې څنګه ماشومان د خپلې جګړې لپاره ګوماري. په ۲۰۱۷ کال کې، د نایجیریا په شمال ختیځ کې ۱۳۳ ماشومان د ځانمرګیو بریدونو لپاره کارول شوي و.

له دریو وو، دوه برخې یې نجونې وې. یوه یې فالماتا نومېږي. د ۱۴ کالو ده. موږ ته یې خپله کیسه وکړه