بانک چې مشري یې ماشومان کوي

بانک چې مشري یې ماشومان کوي

داسې بانکونو ته به حتما ورغلي یئ چې لویان یې مدیران وي. ځو کله مو داسې بانک لیدلی چې مشري ماشومان کوي.

د امریکا په بوسټن کې یو لومړني ښوونځي خپل بانک او خپلې پيسې جوړې کړي دي.

د دې بانک هدف دا دی چې ماشومانو ته د پيسو خوندي کول او مصرف لارې چارې ور زده کړي.