بانک چې مشري یې ماشومان کوي

داسې بانکونو ته به حتما ورغلي یئ چې لویان یې مدیران وي. ځو کله مو داسې بانک لیدلی چې مشري ماشومان کوي.

د امریکا په بوسټن کې یو لومړني ښوونځي خپل بانک او خپلې پيسې جوړې کړي دي.

د دې بانک هدف دا دی چې ماشومانو ته د پيسو خوندي کول او مصرف لارې چارې ور زده کړي.