په ښځو کې د ځانوژنې لاملونه؟

په ښځو کې د ځانوژنې لاملونه؟

په ګايانا کې د ښځو ځانوژنې شمېره د نړۍ پرتله درې ځله زياته ده. کارپوهان يې لاملونه بېوزلې، د کورنيو بېلتون، جرمونه او رواني ناروغۍ بولې.