پولیسو له ودانې غورځېدونکی ماشوم ژغورلی

پولیسو له ودانې غورځېدونکی ماشوم ژغورلی

د مصر اسیوت ښار کې د یوې ودانۍ ساتونکو پولیسو هغه ماشوم روغ رمټ ژغورلی، چې د ودانۍ له درېیمه پوړه لاندې وغورځېد.