د لمريزې انرژۍ تر ټولو ښېرازه سرچينې

د لمريزې انرژۍ تر ټولو ښېرازه سرچينې

د هماليا لوړې ښايي د لمريزې انرژۍ زېرمه کولو لپاره نړۍ کې تر ټولو ښه ځای وبلل شي. تر ډېره سوچ بېدياوو ته وي، خو داسې حال کې چې ګرمه هوا کې د لمر وړانګو غونډول په کمېدو وي غرنيو سيمو کې کنګلوونکې هوا د لا ډېرې انرژۍ زېرمه کولو لپاره لا غوره چاپېریال جوړولی شي. نه يوازې دا، لمريزه انرژي په لرې پرتو ټولنو کې چې له نورې نړۍ پرې شوې، په اسانۍ کارېدی شي. بي بي سي د ژمي يوه ننګوونکي سفر کې داسې کلي ته له يوې ډلې انجينيرانو سره مله شوې، چې هېڅ کله یې برېښنا نه لرله.