د پاکستان له کبله د روم تاریخي کولوسیم رنګ ولې سور شوی و؟

د پاکستان له کبله د روم تاریخي کولوسیم رنګ ولې سور شوی و؟

د روم تاریخي کولوسیم دا وروستیو کې د سره رنګ رڼاګانو کې ډوب و. دغه مراسم د پاکستان په تړاو و. لامل یې څه و، ویډیو کې لیدلای شئ.