د ژړا کلب چې خپګان پر خوشحالۍ بدلوي

د ژړا کلب چې خپګان پر خوشحالۍ بدلوي

په هند کې یو کلب هره میاشت خپلو غړو ته د ژړا لپاره ناستې جوړوي، چې د اندېښنې لرې کولو په پلمه ګډونوال پکې ژاړي. د ژړا لپاره باید ګډونوال اغېزناکه موسیقي واوري او یا خپلې غمجنې کیسې وکړي.

نور وېډیو کې وګورئ