د ۱‍۹۱۸ کال وژونکی زکام اوس هم وژونکی دی؟

د ۱‍۹۱۸ کال وژونکی زکام اوس هم وژونکی دی؟

ټیک ۱۰۰ کاله پخوا، اسپانیا کې وژونکی زکام کشف شو. ویروس د لومړې نړیوالې جګړې د قربانیانو تر شمېر درې ځله ډېر وګړي ووژل. اوس پوښتنه دا ده، چې نړۍ یو کلی ګرځېدلی، ټکنالوژي هم پرمختګ کوي، دا وژونکې ناروغي بیا خونړۍ کېدای شي؟