د زړه ټکانونو نظم

د زړه ټکانونو نظم

که ستاسې د زړه ضربات غېر منظم وي ښايي د "پېس مېکر" په نامه یوې آلې ته اړ یئ چې درته منظم یې کړي خو د پېس مېکر عملیات ډېر ګران دي. ډېری خلک یې وس نه لري. اوس یوه مرستندویه اداره په دې څه کې ده چې، د خلکو مات زړونه ور ورغوي. په اړه یې دغه رپوټ له کینیا وګورئ.