د اروپايي هېوادونو تر منځ توپیر

د اروپايي هېوادونو تر منځ توپیر

تېر کال، په ډسمبر میاشت کې، اروپايي کمیسیون پولنډ له پوښتنو ګروېږنو سره مخامخ کړ، ځکه ويل یې چې د قانون پر حاکمیت برید کوي ، معنی دا چې پولنډ د خپلو محاکمو او قاضیانو خپلواکۍ ځپي.

دا ناندرۍ ښيي چې په اروپايي ټولنه کې، پخواني لویدیځ غړي هېوادونه او هغه چې په ختیځه اروپا کې دي او په دې اوس اوس کې له دې ټولنې سره یو ځای شوي دي، څومره سره وېشلي دي.