د بمونو له لارې د کب نیولو مخنیوي هڅې

د بمونو له لارې د کب نیولو مخنیوي هڅې

د فیلپین په باهول کې، اته کاله مخې سمندر ته د بي بي مریم یوه مجسمه ولګول شوه. د دې کار دلیل دا وو چې دلته خلک په اوبو کې په بمونو د کبانو له نیولو منع کړي، خو ګټه یې وکړه؟