پاکستان کې چينايۍ ژبه

پاکستان کې چينايۍ ژبه

د چين د اقتصاد له غوړېدو سره چينايي ژبې هم په نړۍ کې اهميت موندلى دى. اوس د نړۍ په لرو بر کې خلک د چينايي ژبې په زده کړه بوخت دي.

د پاکستان په گوادر کې هم گڼ شمېر ماشومان اوس چينايي ژبه زده کوي. په کې چين په ميلياردونو ډالر پانگونه کوي چې هلته بندر جوړ کړي. د همدې چينايي ښوونځي د يوې ښوونکې کيسه وګورئ.