په لاسونو تګ

په لاسونو تګ

په ایتوپیا کې یو سړی پر خپلو لاسونو ګرځي. پر لاسونو پر غرونو خېژي، بام ته پرې پورته کېږي، پر روان کې بس پرې درېږي او حتی پر روان اوښ پر لاسونو درېږي.

دغه کس چې ډېرار ابوهای نومېږي، اوس غواړي په خپل مهارت او وړتیا یې نوم د ګېنېس په نړیوال ریکارډ کې راشي.