په ژور سمندر کې غوټه وهنه

په ژور سمندر کې غوټه وهنه

د مصر سمندر غاړې ته نژدې، ښځې په یا ازاده غوټه وهنه کې نوي ریکارډونه ماتوي. دا داسې لامبو ده چې یو کس یې په اوبو کې ژور ننوځي او تر هغو چې بېرته د اوبو سر ته راځي خپله ساه بنده ساتي. کله کله خو یې حتی د پنځو دقیقو لپاه ساه بنده کړې وي. موږ له دوو مصریو ښځو سره خبرې کړي دي او پوښتلې مو دي چې څنګه یې دې سپورټ ته مخه کړي.