هند کې د مسلکي ډاکترانو کموالی

هند کې د مسلکي ډاکترانو کموالی

د هند په شمال ختیځ کې یو نوی جنجالي پروګرام پیل شوی دی چې جعلي ډاګترانو ته د لومړنیو درملو په اړه چټکې زده کړې ورکوي. د دې کار هدف دا دی چې د مسلکي ډاکترانو تشه، ورسره یو څه ډکه شي.