د ۹۹ کلنې ۶۰۰ متره لوړ الوتل

د ۹۹ کلنې ۶۰۰ متره لوړ الوتل

انګلستان کې د مرستون یوه ۹۹ کلنه بوډۍ اولین هابکینز د سافوک پرسر ۶۰۰ متره لوړه الوتلې ده.

دا وايي، غواړي نور خلک هم دې کار ته وهڅوي او ډېر عمر د دا ډول کار مانع ونه ګرځي.