وېنزوېلا کې د خوسا شوې غوښې خوراک ته مجبور شوي

وېنزوېلا کې د خوسا شوې غوښې خوراک ته مجبور شوي

تېرو دوو کلونو کې مليونونه وګړي له وېنزوېلا وتلي، داسې حال کې چې په تېلو دغه بډای هېواد اقتصاد پرځېدلی دی. د خوړو او برېښنا کمي دغه هېواد نژدې په ګونډو کړی دی. د زوليا ايالت یې چې د تېلو لویې زېرمې لري، يو له ډېرو ځپل شوو سيمو ګڼل کېږي.