''هرو پنځو روسانو کې یو بیوزلی دی''

د ولاديمير پوتين خوښېږي، چې د روسيې د بيا ځواکمنولو په اړه خبرې وکړي خو یو تازه راپوټ ښيي چې په هرو پنځو روسانو کې یو اوس بې وزلی دی او نظرپوښتنې ښيي چې د احتجاج احساس په لوړېدو دی. د ښاغلي پوتين ناندره ييز کار - چې د تقاعد عمر لوړ کړي - ځينې روسانو سره پوښتنې را پورته کړې دي... چې د کرېملېن لومړيتوبونه څه دي؟ بي بي سي سايبېريا کې اېرکوڅک سيمې ته ورغلې، چې د خلکو حالت وګوري.