د عکسونو البوم: له باز سره د څښتن الوتل

۱۰ میاشتني باز چې څښتن یې "هاک" نوم پرې اېښی، له خپل څښتن ارییل مارینکوویچ سره الوتل زد کړي.

کله چې داړه د چیلسي په سانتیاګو ښار اړوندو غونډیو الوتل،‌ د دواړو انځورونه واخیستل شول.

ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty
ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty
ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty
ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty
ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty
ارییل مارینکوییچ له خپل باز سره د انځور حقوق AFP/Getty

.