"هېنداره کې له کتلو سخته وېرېدم!"

"هېنداره کې له کتلو سخته وېرېدم!"

فرح خالق د پوستکي سختېدو ناروغي لري، چې هېڅ درملنه نه لري. فرح هیله لري چې په دې ناروغۍ نور اخته کسان پر ځان باور ډېر کړي.