د سولې لپاره روژه

د سولې لپاره روژه

ليبيا کې يوې پېغلې دا څو موده وړاندې په دې هيله په يوې اوونۍ روژه نيولو پيل کړی و، چې هېواد کې يې سوله راشي. ليبيا دا روان اپرېل د جګړو او نښتو د پيل له امله يو ځل بيا د کورنۍ جګړې پر څنډه ده، خو ۱۵ کلنه، ساجده شريف هيله لري، دا کار به يې هغو کسانو ته يو پيغام ورسوي، چې دا واک پر ګدۍ ناست دي.