د موټرو له ټایرونو جوړې مجسمې

د موټرو له ټایرونو جوړې مجسمې

نکوچوا اېرنست داسې یو مجسمه کښوونکی دی چې جوړه نه لري. دا ځکه چې دی د موټرو له ټایرونو مجسمې جوړوي.

دی د نایجیریا د لېګاس له کوڅو او سړکونو زاړه ټایرونه ټولوي او په هنري ګوتو یې څېرې کړي.

و یې ګورئ او خپله قضاوت وکړئ.