په اروپا کې د کډوالو ستونزې

له فرانسې د برتانيا په لور ناقانونه کډوال عمومآ لاريو ته خېژي چې ځان ورسوي. دا کار د انسانانو قاچاقوړونکي تنظيموي. بي بي سي په فرانسه کې د کډوالو په يوه کمپ کې له خلکو سره خبرې کړي دي، د دوى تجربې اوري او په دې وروستيو کې لندن ته نژدې د هغې لارۍ د خبر په باب تر ېاوري چې ٣٩ کسان پکې مړه موندل شوي وو.