څښتن یې ګډ په ۱۳۱ زره ډالرو ونه پلوره

څښتن یې ګډ په ۱۳۱ زره ډالرو ونه پلوره

په کویت کې د "هیلۍ" په نامه یو ګډ په بولۍ کې ان تر ۴۰ زرو کویتي دینارو (۱۳۱ زره امریکايي ډالرو) ورسېد او څښتن یې دا بیه هم رد کړه.