له کنګل جوړو توکو موسیقۍ ننداره

په ایټالیا کې له کنګل د موسیقۍ الې جوړې شوې او په منفي ۱۲ درجې هوا کې یې ننداره جوړه شوې. نندارچیان یې هم پر کنګلي څوکۍ ناست وو.