ناروغې د خپلو مغزو عملیاتو پرمهال وایلون غږاوه

ناروغې د خپلو مغزو عملیاتو پرمهال وایلون غږاوه

د لندن کېنګ کالج روغتون کې یوې ناروغۍ د هغې له ماغزو د تومور لیرې کولو او جراحۍ پرمهال وایلون غږاوه. نور وېډیو کې کتلی شئ.