کورونا وېروس: مېکروبونه څنګه لېږدي

کورونا وېروس: مېکروبونه څنګه لېږدي

د وېروسونو یوه کارپوهه د UV وړانګو کارولو پرمهال د مېکروبونو د لېږد څرنګوالی راښيي. د برتانیا وېسټمنسټر پوهنتون ډاکتره اډیل ماکورمک د وېروسونو د خپرېدو څرنګوالی راښيي، نو د مخنیوي لپاره یې څه پکار دي؟