چې راته وویل شي، 'هېواد ته دې ستنه شه، خاینه یې' څه ځواب ووایم؟

چې راته وویل شي، 'هېواد ته دې ستنه شه، خاینه یې' څه ځواب ووایم؟

عایشه په سکاټلنډ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، خو وايي خلک ګومان کوي هغه د دې ځای نه ده؛ ځکه چې د خپلې اسلامي عقیدې له مخې خپل مخ پټ ساتي. دا وايي، له داسې متعصبو خلکو سره چې مخامخه شي، خبرې ورسره کوي او له غوسې ځان لرې ساتي.