د افریقايي زمریانو راتلونکې

د افریقايي زمریانو راتلونکې

په ټوله افريقا کې د زمريانو شمېر په کمېدو دى. ايا د ټولنې په مشرۍ ساتلو کې دا ستونزه حلېدای شي؟ بيولوجي پوې ډاکټرې مورينګلز امبيزا دا تګلاره غوره کړي. نوموړې د ساتلو لومړۍ کرښه کې د سیمه ییزو خلکو د هڅو پر ګټې غږېږي.