نگاهی به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان  در کشور های مختلف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان در کشور های مختلف

تفاوت دستمزد بین زنان و مردان تنها مسئله ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. همکارم آناهیتا شمس، نگاهی کرده به اعداد و ارقام این تفاوت در کشورهای مختلف.