'انسان دارد زمین را به سیاره پلاستیک تبدیل می کند'

'انسان دارد زمین را به سیاره پلاستیک تبدیل می کند'

نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد که زمین دارد تبدیل به سیاره ای پلاستیکی می شود. به گفته پژوهشگران میزان پلاستیک تولید شده به بیش از هشت میلیارد تن رسیده و پلاستیک وارد چرخه غذایی انسان شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.