حمایت شهردار اوکلند امریکا از تنوع فرهنگی و مذهبی

در ٩ ماهی که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بوده، بارها مسلمانان را در سخنرانیهاش هدف قرار داده. حتی تلاش کرده از ورود آنها به کشور هم جلوگیری کند. سیاست‌ها و صحبتهایش هنوز هواداران زیادی در میان اقشاری از مردم از جمله جمهوری‌خواهان دارد. اما محبوبیتش، به نسبت کم شده و گروه‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در جهت عکس سیاستهای رییس جمهوری حرکت ‌کنند. از جمله شهردار شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا، که سخنرانی سالانه‌اش را در یک مرکز اسلامی انجام داد. خبرنگارمان سام فرزانه هم در این سخنرانی حاضر بود.