قرار بازداشت اروپایی برای رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قرار بازداشت اروپایی برای رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا

رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا از نیروهای سیاسی در این منطقه خواسته برای شرکت در انتخابات ماه آینده یک جبهه واحد تشکیل دهند. بعد از اینکه اسپانیا دولت محلی را منحل کرد، کارلس پوژدمون به بروکسل رفت و ممکن است به اسپانیا برگردانده شود.

مادرید برایش قرار بازداشت اروپایی صادر کرده. اقدامی که طرفدارانش را در بارسلون به خیابانها کشانده است. کسری ناجی گزارش می‌دهد.