فعالیهای بشر، علت اصلی افزایش دمای زمین در شش دهه گذشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالیهای بشر، از علت‌های افزایش دمای زمین در شش دهه گذشته

پیشاپیش کنفرانس مبارزه با تغییرات اقلیمی در آلمان، گزارشی از آمریکا بیرون آمده که می‌گوید به احتمال بسیار زیاد علت اصلی افزایش دمای زمین در شش دهه گذشته فعالیهای بشر بوده. این گزارش نتیجه‌گیری نهادهای علمی و دولتی آمریکاست. دولتی که چندان معتقد به نقش انسان در گرم شدن زمین نیست و این گزارش را کم اهمیت جلوه داده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.