رأی اعتماد به کابینه افغانستان: همه تأیید شدند به جز تنها نامزد زن

رأی اعتماد به کابینه افغانستان: همه تأیید شدند به جز تنها نامزد زن

مجلس نمایندگان افغانستان، یازده نفر از دوازده وزیر پیشنهادی دولت را تایید کرد؛ از جمله وزیران دفاع و داخله. تنها وزیر پیشنهادی زن نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.