تراریخته یا مواد غذایی اصلاح ژنتیکی شده چیست؟

تراریخته یا مواد غذایی اصلاح ژنتیکی شده چیست؟

بحث داغ مواد غذایی تراریخته یعنی موادی که دستکاری ژنتیکی یا «تراریزش» شده‌اند به ایران هم کشیده شده. طرفداران تراریخته معتقدند راهی جز این برای مواجهه با گرسنگی در جهان نیست و مخالفان از ضررهای احتمالی برای سلامت انسان می‌گویند و تاثیرات منفی و بلند مدت زیست محیطی. مثل هر تکنولوژی جدیدی تراریخته‌ها هم سود دارند و هم زیان. در این گزارش می‌خواهیم ببینیم تراریخته یا مواد غذایی اصلاح ژنتیکی شده چیست.