گاهشمارفناوری تراریخته در ایران

سالهاست در ایران، دولت‌های مختلف در پی گسترش فناوری محصولات تراریخته بودند. هرچند دولت محمود احمدی نژاد مخالف این فناوری بود و دستور توقیف توزیع برنج تراریخته داخلی را داد. با وجود مخالفت و موافقت دولت‌ها ، سالهاست که محصولات تراریخته وارد ایران و در بازار توزیع می‌شوند. شهریار صیامی نگاهی کرده به گاهشمار توسعه فناوری محصولات غذایی تراریخته در ایران.