#شما؛ تحقیق بی‌بی‌سی: ۷۰ درصد افغانستان در معرض تهدید طالبان

#شما؛ تحقیق بی‌بی‌سی: ۷۰ درصد افغانستان در معرض تهدید طالبان

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که حدود ۱۵ میلیون نفر یعنی نصف نفوس افغانستان، در مناطقی زندگی می‌کنند که یا در کنترل طالبان قرار دارد و یا به صورت علنی در آنها حضور دارند و به طور مرتب مورد حمله آنها قرار می‌گیرد.