جشنواره نقاشی سازمان ملل در کابل در مورد وضعیت زندگی زنان افغان

جشنواره نقاشی سازمان ملل در کابل در مورد وضعیت زندگی زنان افغان

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یک جشنواره نقاشی در مورد وضعیت زندگی زنان این کشور برگزار کرده است. در این جشنواره ۵۷ تابلوی نقاشی از سراسر افغانستان به نمایش گذشته شدند و در نهایت، سه تابلو جایزه گرفتند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.