روز بدون سلفی و خطرات احتمالی سلفی گرفتن

روز بدون سلفی و خطرات احتمالی سلفی گرفتن

در بسیاری از کشورها، شانزدهم مارس، روز بدون سلفی نام‌گذاری شده؛ تا مردم از خطراتی که ممکن است تلاش برای گرفتن عکس سلفی به دنبال داشته باشد آگاه شوند. در افغانستان هم بازار سلفی گرم است و بعضی در رقابتند تا بهترین سلفی‌ها را از آن خود کنند. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.