آمار بی‌سوادی مطلق در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمار بی‌سوادی مطلق در ایران

رئیس نهضت سوادآموزی می‌گوید در ایران ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بی‌سواد مطلق هستند. بعد از چهار دهه نهضت سوادآموزی در ایران هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط