اعتراضات در ایران؛ "مردم از حکومت راضی نیستند"

اعتراضات در ایران؛ "مردم از حکومت راضی نیستند"

ایران در ماه‌های گذشته شاهد تحصن و اجتماعات اعتراضی گسترده بوده. از اعتراض به مشکلات معیشتی و بیکاری تا انتقاد از حکومت و دولت و مدیران. حسن روحانی گفته نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهند که مردم از حکومت راضی نیستند. ژیار گل نگاهی که کرده به اعتراض‌ها در یک ماه گذشته که صدای هر کدام از آنها از یک گوشه ایران درآمده.