#شما؛ ناامنی‌ و تاثیر آن بر روند انتخابات در افغانستان

#شما؛ ناامنی‌ و تاثیر آن بر روند انتخابات در افغانستان

در ۲ ماه گذشته چهار حمله از سوی داعش و طالبان، امنیت در کابل را کاهش داده است. آیا این ناامنی بر روند انتخابات پیش رو در افغانستان تاثیر خواهد داشت؟