افزایش تولید مواد مخدر و ایجاد ناامنی و فساد در افغانستان

افزایش تولید مواد مخدر و ایجاد ناامنی و فساد در افغانستان

دولت افغانستان اعلام کرده که ارزش تولید و تجارت مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به بیش از شش میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال‌های گذشته از سه میلیارد دلار بیشتر نبوده. دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گفته افزایش درآمدهای غیرقانونی، زمینه ناامنی و فساد را در افغانستان هموار کرده. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.