کردهای شمال سوریه؛ عفو به جای انتقام از اعضای داعش

کردهای شمال سوریه؛ عفو به جای انتقام از اعضای داعش

کردهای شمال سوریه در قلمروشان که روژاوا نامیده می‌شود به جای مجازات و زندانی کردن نوجوانانی که عضو داعش بودند با فرستادنشان به مراکز بازپروری به آنها فرصت بازگشت به زندگی می‌دهند. ولی این مراکز چه تفاوتی با زندان دارد؟ شهریار صیامی گزارش می‌دهد.