امیدواری افغانستان به تسهیل صادراتش از مسیر ترکیه

دولت افغانستان برای تسهیل صادراتش به بازارهای اروپا، مسیرهوایی با ترکیه ایجاد کرده. میزان تجارت میان دو کشور سال گذشته حدود صد میلیون دلار بوده. تاجران و دولت افغانستان امیدوارند با این کار، میزان تجارت میان دو کشور بیشتر و امکان تجارت با اروپا برای افغانستان فراهم شود. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.