#شما؛ زنان "سرپرست خانوار" و "خود سرپرست" چه کسانی هستند؟

براساس گزارشی که وزارت کار ایران اخیرا منتشر کرده، تعداد زنان سرپرست خانوار طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۵ افزایش چشمگیری داشته. در این گزارش به زنان سرپرست خانوار با سن ۱۵ سال هم اشاره شده است.