پناهگاهی برای گربه‌های بی‌سرپرست در سوریه

پناهگاهی برای گربه‌های بی‌سرپرست در سوریه

درمیان هفت سال جنگ و بمباران در سوریه، یک نفر پیدا شده که به مداوای حیوانات زخمی و نگهداری از گربه‌های بی‌سرپرست پرداخته. شادی الهی گزارشی دارد از یکی از معدود پناهگاه‌های گربه‌ها در سوریه.