کابوس ارز و خواب پریشان دولت

کابوس ارز و خواب پریشان دولت

از مهر پارسال که ناگهان قیمت ارز بالا رفت، به نظر می‌رسد مهار آن برای دولت غیرممکن بوده. این افزایش هم مردم و هم دولت را زیر فشار قرار داده و با اینکه همه مخالف افزایش قیمت ارز هستند هنوز قیمت آن ثابت نشده است. دولت برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده ولی به نظر می‌رسد هیچ کدام کارایی لازم را نداشته‌اند. شهریار صیامی نگاهی کرده به برنامه‌هایی که دولت در چند ماه گذشته برای مهار قیمت ارز به کار گرفته است.