مشاهدات و تجربه شما از قطعی برق در شهرهای مختلف ایران

مشاهدات و تجربه شما از قطعی برق در شهرهای مختلف ایران

از شما خواسته بودیم از وضعیت قطعی برق در شهرتان و تاثیر آن بر کار و زندگی خودتان برای ما ویدیو بفرستید. این ویدیو بخشی از تصاویری است که از طریق تلگرام به دست ما رسیده.